Op 01-01-2016 zijn er wijzigingen doorgevoerd in onze Algemene Voorwaarden. Hieronder staan de wijzigingen omschreven zodat u in 1 oogopslag kunt zien wat de wijzingen zijn.

Versie: V20160101

5.0 Betalingen:

5.1 Betalingen dienen te geschieden zonder korting of compensatie binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum, indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum, indien het leveringen buiten Nederland betreft, en binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, indien het een dienstverlening betreft, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn bent u als particuliere klant, vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim, en bent u vanaf de 1e verzuimdag een vertragingsrente van 0,25% per kalenderdag verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien u een zakelijke klant (B2B) bent van JDK Groupe International, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf de 1e verzuimdag een vertragingsrente van 1% per kalenderdag verschuldigd over het openstaande bedrag.

5.3 Indien JDK Groupe International haar vordering, na 28 kalenderdagen per vervaldatum, ter incasso uitvoert ofwel uitbesteedt, bent u tevens incassokosten verschuldigd, welke (afhankelijk van het bedrag) maximaal 15% van het openstaande bedrag zijn, met een minimum van Euro: 40,00, onverminderd de bevoegdheid van JDK Groupe International om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.  Zakelijke klanten (B2B) van JDK Groupe International betalen daarnaast en tevens ook bij elke verzonden (aangetekende) aanmaning (na ontvangst van 2 rekeningoverzichten) aanmaningskosten aan € 24,95 exclusief BTW.

5.4 Indien u met enige betaling in verzuim ofwel gebreke bent, is JDK Groupe International gerechtigd de uitvoering van uw order(s)/opdracht(en) en de daarmee samenhangende overeenkomst(en) op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.5 Bij betaling(en) per bankoverschrijving geldt als datum van de betaling(en), de datum van creditering(en) van de rekening van JDK Groupe International.
    01-01-2016 00:00