Download algemene voorwaarden

- Algemene Voorwaarden "JDK Groupe International" V20180101 -

1.0 Toepasselijkheid:

1.1 Op alle aanbiedingen, offertes, diensten, prijzen, bestellingen, betalingen en overeenkomsten, hierna te noemen order(s)/opdracht(en) van JDK Groupe International zijn bij uitsluiting van eventuele andere "Algemene Voorwaarden", deze "Algemene Voorwaarden", hierna te noemen, Voorwaarden, van toepassing.

1.2 Het accepteren van order(s)/opdracht(en), dan wel het plaatsen van order(s)/opdracht(en), houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door JDK Groupe International ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.

1.5 Deze Voorwaarden zijn in alle gevallen van toepassing handelend en/of uitvoerend onder JDK Groupe International en tevens handelend en/of uitvoerend onder de (sub)bedrijfsnamen, "JDK Afbouw Service", "JDK Financial Service" en "JDK Shop" hierna gezamenlijk te noemen JDK Groupe International.

2.0 Overeenkomst:

2.1 Order(s)/opdracht(en) komen slechts tot stand na acceptatie van uw order(s)/opdracht(en), door JDK Groupe International, welke tevens is gerechtigd order(s)/opdracht(en) te weigeren dan wel bepaalde en/of aanvullende voorwaarden aan de levering(en)/uitvoering(en) hieraan te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien order(s)/opdracht(en) niet wordt geaccepteerd, deelt JDK Groupe International dit mee binnen 7 kalenderdagen, na ontvangst van uw order(s)/opdracht(en).

3.0 Prijzen & Aanbiedingen:

3.1 Alle prijzen en aanbiedingen van JDK Groupe International zijn vrijblijvend. Indien prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten stijgen in de periode tussen de order(s)/opdracht(en) en/of de levering(en/uitvoering(en) hiervan, bent u gerechtigd de order(s)/opdracht(en) te annuleren dan wel de samenhangende overeenkomst(en) te ontbinden binnen 7 kalenderdagen, na melding van de prijsverhoging door JDK Groupe International, tenzij de prijsverhoging een BTW verhoging betreft of een andere wettelijke vastgestelde belasting en/of overheidsmaatregel.

3.2 Alle prijzen op onze website zijn vermeld in Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Uitzondering hierop zijn gebruikte (inruil)producten. Deze worden geleverd onder de (0% BTW) margeregeling.

3.3 Alle prijzen betreffende onze dienstverleningen zijn vermeld in Euro's exclusief BTW dan wel BTW verlegt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en/of vermeld.

4.0 Recht Van Ontbinding:

4.1 Alle op voorraad zijnde producten kunt u, op basis van uw recht van ontbinding, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren, en zal het volledige orderbedrag onder aftrek van de door u (oorspronkelijk) betaalde verzendkosten, binnen 14 kalenderdagen, worden gerestitueerd. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling en/of verpakking van de producten niet verbroken en/of geopend mag zijn, en de producten, inclusief de kartonnen productdozen en over-dozen, in ongeschonden staat bij JDK Groupe International worden afgeleverd.

4.2 Alle speciaal voor u bestelde producten en/of, door ons te bepalen, gevoelige elektronica, wordt bij retourneren, zoals vermeld in bepaling 4.1 op basis van uw recht van ontbinding gerestitueerd onder aftrek van de door u (oorspronkelijk) betaalde verzendkosten en het, door ons te bepalen, waardeverlies doordat deze producten niet meer als nieuw zijn te verkopen. Het waardeverlies wordt door ons bepaald.

4.3 Gebruikte producten uit, onder andere, onze "Inruil & Demo Shop" zijn te allen tijde uitgesloten van uw recht van ontbinding.

4.4 U bent verplicht te controleren of de geleverde order(s) voldoen inzake de juistheid van de bestelde producten en schade tijdens transport. Indien er iets mis is, kunt u dit binnen 24 uur digitaal melden aan JDK Groupe International middels het retourformulier wat u kunt vinden door met uw internet browser naar www.jdkshop.com/retour te gaan. JDK Groupe International zal het product vervangen of uw betaling restitueren, indien is aangetoond dat u het product niet accepteert op gegronde redenen.

4.5 In het uitzonderlijke geval dat u een product wordt geleverd in de vorm van een "DOA" (Dead On Arrival), dan behoudt JDK Groupe International zich het recht, het product kosteloos te vervangen door een nieuw exemplaar.

4.6 Indien u iets retourneert zoals bepaald artikel 4.0, volg dan deze onderstaande stappen:

* Stuur eerst een bericht via ons retourformulier, wat u kunt vinden, door naar www.jdkshop.com/retour te gaan.
* Wacht op reactie van ons waarin staat wat vervolgens de procedure is.
* Verpak, bij verzending, de producten op een wijze, dat beschadigingen worden vermeden.
* Verzend het pakket aangetekend en verzekerd naar ons retouradres welke u in de procedure toegezonden krijgt.

5.0 Betalingen:

5.1 Betalingen dienen te geschieden zonder korting of compensatie binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum, indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum, indien het leveringen buiten Nederland betreft, en binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, indien het een dienstverlening betreft, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn bent u als particuliere klant, vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim, en bent u vanaf de 1e verzuimdag een vertragingsrente van 0,25% per kalenderdag verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien u een zakelijke klant (B2B) bent van JDK Groupe International, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf de 1e verzuimdag een vertragingsrente van minimaal 3% per blok van 15 kalenderdagen en maximaal 1% per kalenderdag, zulks naar keuze en inzicht van JDK Groupe International, verschuldigd over het openstaande bedrag.

5.3 Indien JDK Groupe International haar vordering, na 28 kalenderdagen per vervaldatum, ter incasso uitvoert ofwel uitbesteedt, bent u tevens incassokosten verschuldigd, welke (afhankelijk van het bedrag) maximaal 15% van het openstaande bedrag zijn, met een minimum van Euro: 40,00 en onverminderd de bevoegdheid van JDK Groupe International om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.  Zakelijke klanten (B2B) van JDK Groupe International betalen daarnaast en tevens ook bij elke verzonden (aangetekende) aanmaning (na ontvangst van 2 rekeningoverzichten) aanmaningskosten aan € 24,95 exclusief BTW.

5.4 Indien u met enige betaling in verzuim ofwel gebreke bent, is JDK Groupe International gerechtigd de uitvoering van uw order(s)/opdracht(en) en de daarmee samenhangende overeenkomst(en) op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.5 Bij betaling(en) per bankoverschrijving geldt als datum van de betaling(en), de datum van creditering(en) van de rekening van JDK Groupe International.

6.0 Levering & Uitvoering:

6.1 De door JDK Groupe International opgegeven levertijd(en)/uitvoeringstermijn(en) zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige termijn, geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw order(s)/opdracht(en) te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levering(s)/uitvoeringstermijn(en) zodanig is, dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houd. U bent in dat geval gerechtigd de order(s)/opdracht(en) te annuleren, dan wel de daarmee samenhangende overeenkomst(en) te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.2 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer in gelegenheid te stellen, gebruik te maken van stroom, water en een afvalcontainer binnen een straal 25 meter gelijkvloers van de plaats van de uit te voeren werkzaamheden. Tevens is de opdrachtgever verplicht een liftvoorziening te treffen, indien de werkzaamheden zich boven de begane grond bevinden, en de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht.

6.3 Afval wordt door de opdrachtnemer slechts afgevoerd bij een administratieve opslag van Euro: 35,00 Exclusief BTW per uitgevoerde kalenderdag.

6.4 De levering(en)/uitvoering(en) van product(en)/dienst(en) geschiedt op plaats en tijdstip waarop product(en) gereed zijn voor verzending aan u hetzij de opdracht(en) aan u is opgeleverd.

7.0 Eigendomsvoorbehoud:

7.1 Eigendom van geleverde product(en)/dienst(en) gaat pas op u over, indien u al hetgeen, u op grond van enige overeenkomst, aan JDK Groupe International verschuldigd bent, heeft voldaan.

7.2 Het risico voor schade, in welke vorm dan ook, ter zake van de product(en)/dienst(en), gaat al op het moment van de levering en of verwerking daarvan op u over.

8.0 Reclames & Aansprakelijkheid:

8.1 U hebt de verplichting om bij aflevering(en)/oplevering(en), te onderzoeken of product(en)/dienst(en) aan de order(s)/opdracht(en) beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u JDK Groupe International daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur na aflevering(en)/oplevering(en), althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na oplevering van diensten, schriftelijk en gemotiveerd in kennis.

8.2 Bij diensten, zullen eventuele tekortkomingen ter zijden van JDK Groupe International, deze in samenspraak met de opdrachtgever, binnen 30 kalenderdagen, worden opgelost teneinde een voor beiden partijen bevredigend resultaat zal worden verkregen.

9.0 Elektronische communicatie en bewijs:

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever en JDK Groupe International, dan wel door opdrachtgever ingeschakelde derden, is JDK Groupe International niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld ter zijden van JDK Groupe International.

9.2 De administratie van JDK Groupe International geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure.

10.0 Overmacht:

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JDK Groupe International in geval van overmacht het recht om, naar eigen inzicht en keuze, de uitvoering van uw order(s)/opdracht(en) en dienst(en) op te schorten, dan wel de daarmee samenhangende overeenkomst(en), zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat JDK Groupe International gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JDK Groupe International kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.0 Overigen Bepalingen:

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met JDK Groupe International in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JDK Groupe International vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 JDK Groupe International is ten alle tijden bevoegd om bij de levering(en)/uitvoering(en) van uw order(s)/opdracht(en) en dienst(en), gebruik te maken van derden.

12.0 Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

12.1 Op alle order(s)/opdracht(en) en diensten evenals de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen op overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting, worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© 2005 - 2018 "JDK Groupe International" - Alle rechten voorbehouden.